ESF — Europeiska socialfonden

  • Inläggskategori:ESF

ESF (Europeiska socialfonden) är Europas viktigaste instrument för att stödja jobb, hjälpa folk att få bättre jobb och säkerställa rättvisare arbetstillfällen för alla EU-medborgare. Det fungerar genom att investera i Europas humankapital – sina anställda, sina ungdomar och alla som söker ett jobb. ESF-finansieringen på 10 miljarder euro per år förbättrar sysselsättningsmöjligheterna för miljontals européer, särskilt de som har svårt att få arbete.

Svenska ESF-rådet, en statlig myndighet

ESFs verksamhet spänner över flera politikområden, främst arbetsmarknads-, social-, utbildnings-, närings- och integrationspolitik.

Förbättrar arbetsmarknaden

Genom fonderna finansierar Svenska ESF-rådet projekt som arbetar med kompetensutveckling, sysselsättningsåtgärder och integrationsinsatser. Verksamheten syftar till att minska arbetslöshet och utanförskap, att stärka Sveriges långsiktiga kompetensförsörjning och tillväxt och att öka sammanhållningen inom EU.Projekten arbetar med att utveckla befintliga metoder, ta fram alternativa metoder och pröva nya organisationsformer och samverkansformer. Det ger nya lösningar, metoder och arbetssätt som sedan kan föras in i ordinarie arbetsmarknadspolitik och välfärdssystem.Arbetet genomsyras av en ambition att motverka diskriminering och att öka jämställdheten mellan kvinnor och män. ESF arbetar också aktivt med insatser för ökad tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning.De har även byggt upp en unik kompetens när det gäller europeisk sammanhållningspolitik och förvaltning av EU:s strukturfondsprogram och projekt i Sverige. Honesta skolutveckling AB har fått pengar beviljade från ESF för att driva projektet ”Förebygga stress i skolvärlden”. Det övergripande målet med projektet är att minska stressnivåerna hos personalen, vilket i sin tur kommer gynna alla elever på de tre skolorna Guldstadsgymnasiet, Höga kustens teoretiska gymnasium samt Storsjögymnasiet. Delmålen i projektet handlar om kompetensutveckling inom Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF), psykisk ohälsa, elevers fysiska och mentala närvaro i klassrummet samt värdegrundsfrågor.Vi är otroligt glada över möjligheten att jobba med framgångsfaktorer inom dessa områden och kommer kontinuerligt uppdatera er i bloggen gällande vad som händer i projektet.

Isak Landén

Utvecklare av Honestas webbsidor