Prövning under skoltid för dig som fått ett F eller som saknar betyg

Under tiden du går kvar i skolan kan du pröva på kurser där du har betyget F eller saknar betyg, detta gäller om kursen finns i skolans utbud. Prövningen genomförs på den egna skolan. Vid prövning kan alla betygssteg förekomma. Du kan nå målen för betyget F, E, D, C, B, A vid en prövning. Prövningen omfattar hela kursen enligt den nationella kursplanen.

Anmälan till prövningen sker vid särskilda prövningsdatum under läsåret. Du kan pröva en kurs per prövning. Dock ligger kursen Idrott och Hälsa utöver detta. Denna kurs skall anmälas vid första prövningsdatumet och avslutas i maj. Denna prövning får genomföras utöver övriga prövningar.

Prövningen kan bestå av skriftliga prov och färdighetsprov. Förutom prov kan det vara muntliga redovisningar/praktiska redovisningar/fördjupningsuppgifter/dataövningar/laborationer m.m. Om en kurs t.ex. har laborativa moment kan det innebära att du får göra laborationerna tillsammans med någon annan klass som läser kursen.

Anmälan till prövning gör du på prövningsblanketten efter samråd med coach. Blanketten lämnar du till Studie- och yrkesvägledaren inför aktuell prövning tillsammans med depositionsavgift på 100 kr. Depositionen återfås efter avslutad prövning oavsett vilket betyg som uppnåtts.

Sista anmälningsdatum till prövningar under läsåret 2023/2024

Prövning 1: 2023-09-08
Prövning 2: 2023-11-24
Prövning 3: 2024-02-09

När du anmält dig till prövning blir du kallad av ansvarig prövande lärare. Denna träff är viktig att du deltar vid. Om du uteblir tolkas det som om du inte kommer att pröva i kursen och kan inte få tillbaka din depositionsavgift. Prövande lärare planerar tillsammans med dig hur och när prövningen genomförs.

Ladda ner blankett för intern prövning