Mänskliga rättighetsdagarna

  • Inläggskategori:ESF

Förra veckan deltog tre personer från Honestas skolor på Mänskliga rättighetsdagarna i Örebro. Detta möjliggjordes genom vårt ESF-projekt, där ett av våra delmål handlar om värdegrundsfrågor. Vi har i höst lyft arbetet med värdegrund genom att hela skolan deltog på en digital föreläsning med Jämställt, samt att vår Charlotta Söderbom driver projektet #WomenLifeFreedom

Våra två representanter från Storsjögymnasiet, Ron De Deugd och Charlotta Söderbom, blev tyvärr sjuka båda två. Men vi har fått en sammanfattning från vår systerskola i Örnsköldsvik; Höga Kustens teoretiska gymnasium. Det är rektor Peter Hållander som nedan beskriver dessa dagar:

Mänskliga rättighetsdagarna är Nordens största forum för engagerade som arbetar med, eller är intresserade av mänskliga rättigheter. Konferensen samlar årligen runt 3 000 – 5 000 besökare. 

På MR-dagarnas hemsida kan man läsa att: “konferensens övergripande syfte är att vara Nordens viktigaste samlade mötesplats för frågor kring mänskliga rättigheter. Genom att bidra till kunskapsutbyte är målet att frågor om mänskliga rättigheter ska komma högre upp på den politiska dagordningen och bidra till att respekten för de mänskliga rättigheterna genomsyrar samhället”. Årets tema handlade om rätten till ett liv i trygghet och säkerhet.

Vidare kan man på MR-dagarnas hemsida läsa att: ”idén om mänskliga rättigheter är ett av mänsklighetens största framsteg. Respekten för mänskliga rättigheter är en grundval för fred, frihet, rättvisa, demokrati och hållbar utveckling”. Detta stämmer också in på skolans värdegrund, som är ett av ESF-projektets fokusområden. Skolans värdegrund består av:

  • Solidaritet mellan människor
  • Individens frihet och integritet
  • Jämställdhet
  • Alla människors lika värde
  • Människolivets okränkbarhet

Själv reste jag tillsammans med fem lärare från Örnsköldsviks gymnasium. En sammanfattande röst som vi alla enades kring var att mänskliga rättigheter är under stress och naggas i kanten i en svensk kontext, och pratar vi europeisk och internationell nivå går det nog att säga att mänskliga rättigheter hotas från flera håll. Allt från rättsstatens principer, minoriteters rättigheter, kvinnors rättigheter, yttrande- och pressfrihet, individen frihet och integritetsfrågor.

Den första föreläsningen var med Janne Flyghed, professor i kriminologi och Anna Wigenmark, människorättsjurist. De berättade om att under de senaste 20 åren har svenska myndigheters övervakning ökat ett sätt som inte var tänkbart tidigare.Tillfälliga lagar blir i princip alltid permanenta. Frågor som gängkriminalitet och antiterrorlagstiftning har försämrat den personliga integriteten. Frågor som ställdes var: Blir alla verkligen tryggare med ökad övervakning? Vilka är riskerna för den enskilde individen?

En annan mycket intressant föreläsning hade namnet: “Att mäta rasism” var med idéhistorikern Edda Manga och professorn i religionshistoria Mattias Gardell. Dessa har arbetat fram en modell för att mäta rasism i ett samhälle. De berättade om deras bok och hur man på ett vetenskapligt säkert sätt kan mäta rasism. Deras förhoppningar var att mätverktyget skulle bli en exportvara till andra länder.

Några andra högaktuella och mycket intressanta föreläsningar var “När kriget tar slut, “Hur skapar vi mer trygga, inkluderande och jämlika organisationer?”, “Unga kvinnors våldsutsatthet”. ”Trygghet och säkerhet ur ett psykologiskt perspektiv” och “Är det en mänsklig rättighet att bränna koranen”.

Vad kan vara viktigare än just mänskliga rättigheter? Utan dem har vi ingenting. Ingen frihet, ingen demokrati, ingen skola, nada. Med andra ord – värt att kämpa för.

Hälsningar, Peter Hållander

Frågor och funderingar? Kontakta projektledare erica.skogen@storsjogymnasiet.se

FÖREBYGGA STRESS I SKOLVÄRLDEN – Vi driver ett projekt som medfinansieras av EU och Europeiska socialfonden

Du visar för närvarande Mänskliga rättighetsdagarna