Skolans verksamhet kan och ska bidra till att ungdomarna själva får möjlighet att ta ställning mot droganvändning. Med droger menas här i första hand tobak, alkohol, narkotika, dopingpreparat samt medel som används för sniffning. Genom elevhälsovårdens verksamhet samt att all skolpersonal tydligt tar avstånd från droger kan vi påverka enskilda elevers attityd till droganvändning.

Läs mer om vår Drogpolicy