Policyn omfattar Storsjögymnasiets elever och personal och är framtagen i samråd med elevkår och ledning. Policyn är framtagen för att skapa studiero i klassrummet

Huvudregeln på skolan är:

  • Under lektionen ska mobilen förvaras i avsedda mobillådor. Läraren påminner vid lektionsstart om att mobilen ska vara på ljudlös.

    Om läraren vill att eleverna ska använda mobilen som verktyg i undervisningen tar han/hon beslut om detta under lektionen.
    Behöver vårdnadshavare nå sitt barn under dagen, kontakta skolans expedition 063-554 11 74.

Ovanstående är utifrån de ordningsregler som är gällande läsåret 2019/2020

Om inte policyn efterlevs följer vi skollagen.

I skollagen kap 5 22 § står att rektor eller lärare får omhänderta föremål ifrån elev som används på ett sätt som är störande för skolverksamheten eller som kan utgöra en fara för säkerheten i denna.

23 § Ett föremål som har omhändertagits enligt 22 § skall återlämnas till eleven senast vid den tidpunkt skoldagen är slut för eleven. Om eleven vid upprepade tillfällen tagit med sig föremål som omfattas av 22 § eller om det med hänsyn till föremålets beskaffenhet finns särskild anledning att inte återlämna det, behöver dock inte föremålet lämnas tillbaka förrän elevens vårdnadshavare har underrättats om omhändertagandet. Ett omhändertagande får inte bestå längre än t o m fjärde dagen efter verkställandet av omhändertagandet.

24 § Om ett föremål som omhändertagits enligt 22 § inte återlämnas senast vid lektionens slut skall omhändertagandet dokumenteras skriftligt av den som genomfört omhändertagandet.

Filmer om mobilanvändande
http://www.tv4play.se/program/nyhetsmorgon?video_id=3176409  (4:30)
https://www.youtube.com/watch?v=QUmkBFGWEv0  (3:00)