Mobiltelefonpolicy

Policyn omfattar Storsjögymnasiets elever och personal och är framtagen i samråd med elevråd och ledning. Policyn gäller ifrån 2016 och är framtagen för att skapa ett lugnare klimat som ökar koncentrationen under lektionerna.

Den omfattar inte person som måste kunna vara tillgänglig vid speciella och ”akuta” situationer. Övriga närvarande personer informeras då om detta.

Huvudregeln på skolan är:

  • att Mobiltelefonen skall förvaras undanstoppad eller lämnas in till läraren under lektionen
  • att mobiltelefonerna skall vara avstängda eller på flightmode under lektionen

Om läraren vill att eleverna ska använda mobilen som verktyg i undervisningen tar han/hon beslut om detta under lektionen. Behöver vårdnadshavare nå sitt barn under dagen, kontakta skolans expedition 063-554 11 74. Där hjälper administratör Annki Helgesson er så information når fram.

Om inte policyn efterlevs följer vi skollagen.

I skollagen kap 5 22 § står att rektor eller lärare får omhänderta föremål ifrån elev som används på ett sätt som är störande för skolverksamheten eller som kan utgöra en fara för säkerheten i denna.

23 § Ett föremål som har omhändertagits enligt 22 § skall återlämnas till eleven senast vid den tidpunkt skoldagen är slut för eleven. Om eleven vid upprepade tillfällen tagit med sig föremål som omfattas av 22 § eller om det med hänsyn till föremålets beskaffenhet finns särskild anledning att inte återlämna det, behöver dock inte föremålet lämnas tillbaka förrän elevens vårdnadshavare har underrättats om omhändertagandet. Ett omhändertagande får inte bestå längre än t o m fjärde dagen efter verkställandet av omhändertagandet.

24 § Om ett föremål som omhändertagits enligt 22 § inte återlämnas senast vid lektionens slut skall omhändertagandet dokumenteras skriftligt av den som genomfört omhändertagandet.

Filmer om mobilanvändande
http://www.tv4play.se/program/nyhetsmorgon?video_id=3176409  (4:30)
https://www.youtube.com/watch?v=QUmkBFGWEv0  (3:00)