I Skollagen 4 kap. 8 § ställs krav på att huvudmannen ska ha skriftliga rutiner för att ta emot och utreda klagomål mot utbildningen samt att information om dessa rutiner ska lämnas på lämpligt sätt.

Detta är en del av det systematiska kvalitetsarbetet som enligt Skollagen 4 kap åläggs varje huvudman att kontinuerlig planera och följa upp.

Att få ta del av synpunkter på vårt arbete hjälper oss att utveckla skolan och utbildningen.

Berätta gärna för din coach, undervisande lärare eller annan personal på skolan om vilka synpunkter eller klagomål du vill framföra.
Personalen ansvarar för att uppgifterna förs fram till rektor.

Skolans rektor ansvarar sedan för att klagomålet skyndsamt utreds samt att Du får återkoppling.
Om klagomålet rör rektors tjänsteutövning överförs ärendet direkt till skolchef/huvudman för StorsjöGymnasiet som ansvarar för utredning.

Du kan ringa, maila eller per post skicka in dina klagomål och synpunkter.

Steg- för steg vid synpunkter och klagomål:

 1. A) Ta kontakt med coach alternativt annan lärare.
  Coach eller läraren ansvarar för att informationen dokumenteras och skickar vidare till rektor.
  B) Använd nedan formulär. Ifyllt formulär skickas direkt till skolans rektor.
  C) Du kan också välja att direkt vända dig till huvudman om klagomål gäller rektor.
  Kontaktuppgift till huvudman se nedan.
 1. Rektor ansvarar för att nödvändiga åtgärder vidtas och eventuella brister rättas till.
  Rektor ansvarar för hanteringen och att allt dokumenteras.
 1. Rektor eller den rektor utser ger nödvändig återkoppling till elev/målsman samt att detta dokumenteras.
 1. Vid ärenden av allvarligare art eller där elev/målsman ej är nöjda med hanteringen ska rektor tillse att huvudmannen informeras.
  Huvudmannen beslutar hur synpunkterna ska hanteras.

Kontaktuppgifter: Rektor och huvudman

Klagomål får skickas in anonymt, men om du lämnar namn och adress, telefon eller e-postadress, kommer vi att kunna meddela dig hur dina klagomål tas om hand.

  Rubrik ärende (obligatorisk)

  Beskriv ditt ärende (obligatorisk)

  Ditt namn

  Ditt telefonnummer

  Din epost

   

  Andra alternativ
  Du kan även skicka synpunkter eller klagomål till info@storsjogymnasiet.se eller ringa till oss på 063-554 11 74.
  StorsjöGymnasiet | Kaserngatan 13  | 831 32 Östersund