Europeiska socialfonden – ESF

Förebygga stress i skolvärlden

Vi kommer kompetensutveckla all vår personal för att utveckla företaget mot ett mer hållbart arbetsliv. Vi vill förebygga eventuella sjukskrivningar både på kort och lång sikt genom kompetensutveckling och ökad förståelse inom organisatorisk och psykosocial arbetsmiljö. Vår idé med hjälp av detta projekt är att ge anställda ytterligare verktyg inom de beskrivna utvecklingsområdena: elevhälsa, neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, samtalsmetodik, läroplan, jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering.

Värdegrundsarbetet är av yttersta vikt för att skapa en skola där personalen känner sig trygg i sin roll. I skolans värdegrund ingår genus, jämställdhet, tillgänglighet och icke-diskriminering som beskrivs i läroplanen. Gymnasieskolornas läroplan säger följande ”Värdegrund är människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet mellan människor är de värden som utbildningen ska gestalta och förmedla”.

Detta projekt ska medföra ett mervärde både för personal och elever på skolan.

Läs mer om vad som händer på skolan här – ESF-projektet