Storsjögymnasiet har renodlat rollerna lärare och mentorer. I stället för att lärarna också ska vara mentorer, och slitas mellan de olika uppdragen, renodlades rollerna. Lärarna undervisar och mentorerna sköter övrig administration kring eleven.

Som mentor hamnar man inte heller i en maktposition då te.x betyg skall sättas på eleverna. mentorn fokuserar främst på elevernas personliga utveckling, företräder eleverna och bevakar deras behov.

Ytterligare uppgifter som ligger i mentors uppdrag är att ha koll på elevens studieplaner d v s se helhetsbilden kring studierna. Vägleda och motivera, titta på framtiden både under och efter studierna. Samtala och lyssna på funderingar. Saker som händer både kring skolan och fritiden. Om frånvaro är ett problem, motivera och peppa eleven att närvara vid undervisning. Vara den primära vuxenkontakten på skolan. Även vara den som håller kontakt med vårdnadshavare om elev är omyndig. Självklart ansvara för utvecklingssamtal två ggr/år.

Varje vecka finns en schemalagd mentorstid för eleverna.

Cecilia Omberg
Mentor: ES och TE
0660-309244
Jerker S Magnusson
Mentor: BF/SA åk 1 & 2
070-266 02 14
Inger Edholm
Mentor: El-energi och HV
072-402 25 11
Helen Rådström
Mentor: SA/EK/BF åk 3 & EK åk 2
072-402 25 14
Anne Ribjer
Mentor: EK åk 1
0660-309246