Coacher

Storsjögymnasiet har renodlat rollerna lärare och coach. Vi har valt att kalla det coach men andra skolor kan använda benämningar som mentor alt handledare . I stället för att lärarna också ska vara coacher, och slitas mellan de olika uppdragen, renodlades rollerna. Lärarna undervisar och coacher sköter övrig administration kring eleven.

Som coach hamnar man inte heller i en maktposition då te x betyg skall sättas på eleverna. Coachen fokuserar främst på elevernas personliga utveckling, företräder eleverna och bevakar deras behov.

Ytterligare uppgifter som ligger i coachens uppdrag är att ha koll på elevens studieplaner d v s se helhetsbilden kring studierna. Vägleda och motivera, titta på framtiden både under och efter studierna. Samtala och lyssna på funderingar. Saker som händer både kring skolan och fritiden. Om frånvaro är ett problem, motivera och peppa eleven att närvara vid undervisning. Vara den primära vuxenkontakten på skolan. Även vara den som håller kontakt med vårdnadshavare om elev är omyndig. Självklart ansvara för utvecklingssamtal två ggr/år.

Varje vecka finns en schemalagd coachtid för eleverna.

Cecilia O Jerker S Inger E
Cecilia Omberg
Coach: ES exl ES17
0660-309244
Jerker S Magnusson
Coach: BF/SA åk 2-3
070-266 02 14
Inger Edholm
Coach: El-energi & teknik
072-402 25 11
Åse Ö Jesper J
Åse Östling
Coach: HV
072-402 25 10
Jesper Jernunger
Coach: Imspråk
072-402 25 13
Jan-Olof Wangerud
Coach: ES 17
070-2094646
Helen Rådström
Coach SA/EK/BF åk 1-2
072-402 25 14